جای پای باران

دیگه داشتیم نگران میشدیم.چه خوب شد که باز روی شیشمون اومدی.