نمایشگاه کتاب ۸۷

 

گزارش مصور نمایشگاه کتاب امسال.بقیه عکسها در ادامه مطلب