چشمان خسته

 

نمایشگاه دوربین های دیجیتال/غرفه جدید السلام/۲۶ اردیبهشت۸۷/تهران