عیدانه

                                 

                            میلاد منجی بشریت مبارک.