یخبرگ


هر روز به هنگام صبح نسیمی که در کوه ها و کوهپایه ها میوزد،مقداری در خود رطوبت به همراه دارد که در هر فصل و بر حسب موقعیت جغرافیائی هر منطقه این نسیم دارای رطوبت بیشتر یا کمترمیشود.شبنم صبحگاهی حاصل رطوبت موجود در این نسیم است که در زمستان تبدیل به بلورهای زیبای یخی بر روی زمین،درختان و برگها میشود و مناظر ریبائی خلق میکند.