باز هم روزهای عاشقی

واقعا چه انسانی میتواند به اندازه امام حسین به خدا و رسولش اینگونه عشق بورزد که تمام آنچه را دارد فدای او کند؟

راز ماندگاری  امام حسین در این است که او همه چیزش را داد تا خدا و دین رسولش را زنده کند،خدا هم به او همه چیز داد و او را تا ابد زنده کرد.