ماه گرفتگی


            پدیده ماه گرفتگی دیشب از ساعت ۱۲/۰۵ تا حدودا ۱/۴۰ بامداد(حداکثر گرفتگی ).