گربه عکس دوست!
امروز/حیاط خونمون


انقدر تو حیاط خونمون بهم زل زد تا رفتم دوربینمو آوردم و ازش عکس گرفتم.بعدش خیلی آروم از

لای شاخه های انگور رفت.انگار میخواست حتما ازش عکس بگیرم!