کرسی خانه/کاخ صاحبقرانیه

سرد شدن هوا منو یاد این عکس انداخت.کرسی خانه،که بسیار زیباست. ولی جالبه که به گفته راهنمای کاخ هیچگاه مورد استفاده قرارنگرفت وفقط جنبه تزئینی داشت.توصیه میکنم دوستانی که در تهران هستند یا برای مسافرت به تهران سفر میکنند از مجموعه کاخ نیاوران والبته کاخ صاحبقرانیه دیدن کنند.

کاخ صاحبقرانیه در مجموعه فرهنگی نیاوران واقع میباشد که مربوط به زمان قاجار هست.این کاخ مدت زیادی تعطیل بود ولی بعد از مرمت بازگشائی شده.