تهران،شهر تضادها


تهران چند قرنی هست که نام پایتختی ایران را با خود به همراه دارد،پایتختی که همواره سالهای پر اضطراب و پر جوش و خروشی را گذرانده، انگار که هیچگاه تن خستهء آن روی آرامش را نخواهد دید.

تعویض مدیریت های درست یا غلط سبب چندگانگی در تصمیم گیری و سلیقگی برخورد کردن با پدیدهء شهر نشینی و ساخت وساز  شده است تا تن رنجور و خستهء تهران تبدیل به ملقمه ای از ساختمانهای بالای صد سال قدمت و ساختمانهای جدید نیمه کاره که بدلیل جابجائی مدیران ساخت آنها متوقف گردیده،شود.

حالا تهران نه صفای قدیم را دارد نه زیبائی شهری مدرن.بی ربط نیست اگر به تهران لقب شهر تضادها بدهیم.